Algemene voorwaarden Piek Mediation

In deze algemene voorwaarden wordt ik aangeduid als “de mediator” en de cliënt(en) verder aangeduid als “cliënt(en)”.

De aangeboden diensten gelden als opdracht, als nader omschreven in titel 7 boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW).

Artikel 1 Dienstverlening.
1. De mediator levert diensten op het gebied van echtscheiding, relatie-mediation, familiegeschillen, burenruzies, arbeidsgeschillen, zakelijke conflicten en alles wat daarmee te maken heeft.
2. Algemene voorwaarden, zoals hier omschreven, wordt geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen cliënt(en) en de mediator tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst aan cliënt(en) ter hand gesteld en deze wordt geacht daarmee bekend te zijn.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van toepassing.

Artikel 2 Opdrachten.
1. Opdrachten kunnen mondeling en schriftelijk worden aangegaan en worden schriftelijk bevestigd aan cliënt(en). Deze bevestiging is bepalend voor de inhoud van de opdracht.
2. De mediator zal de opdracht deskundig en naar eer en geweten uitvoeren en rekening houdend met de zorgplicht als genoemd in artikel 7:401 BW.
3. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist heeft de mediator het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij cliënt(en) zulk uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Indien deze werkzaamheden voor rekening van cliënt geschiedt, dient de mediator voorafgaand toestemming te vragen aan cliënt(en).
4. Cliënt draagt er zorg voor dat alle relevante gegevens die nodig zijn in het kader van de opdracht tijdig aan de mediator worden verstrekt. Indien dit niet tijdig heeft plaatsgevonden heeft de mediator het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten, de uit deze vertraging voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht bij cliënt.
5. De mediator is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook wanneer cliënt zich niet heeft gehouden aan zijn plicht om alle relevante gegevens tijdig te verstrekken aan de mediator.
6. Wijziging/aanvulling van de opdracht wordt altijd overlegd met cliënt(en), deze wijziging/aanvulling van de inhoud is geen reden voor beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 3 Honoraria en betaling.
1. Voor de diensten van de mediator als omschreven op haar website www.piekmediation.nl gelden vaste tarieven, welke op aanvraag beschikbaar worden gesteld.
2. Het tarief geldend op de dag van de in artikel 2 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde bevestiging, en als zijn overeengekomen in de mediationovereenkomst, zijn bepalend voor de betreffende opdracht.
3. Alle bedragen zijn in Euro’s.
4. Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend voor cliënt(en).
5. Na dit eerste (1e) oriëntatiegesprek dient cliënt(en) binnen 5 werkdagen te besluiten wel of niet de opdracht aan de Mediator te verstrekken.
6. Voor facturering van alle diensten van de mediator geldt een termijn van 14 dagen na dagtekening factuur. Betaling geschiedt op een door mediator te noemen bankrekening.
7. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 3 lid 6 zal over het factuur bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur een rente in rekening worden gebracht die overeenkomt met het wettelijk rente tarief artikel 6:119 BW.
Daarnaast is de mediator bij overschrijding van de betalingstermijn bevoegd de werkzaamheden op te schorten in overeenstemming met artikel 7.
8. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de cliënt(en) verschuldigde bedragen, zijn voor rekening cliënt(en). De mediator zal tenminste de wettelijke rente en incassokosten conform de wet incassokosten in rekening brengen.
9. Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van te voren worden geannuleerd, wanneer afspraken binnen 24 uur worden afgezegd is de mediator gerechtigd de reeds gemaakte kosten voor deze afspraak van eventuele huur van een kantoorruimte, reiskosten e.d. in rekening te brengen.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid.
1. De Mediator dient zich, net als de cliënt(en), te houden aan de geheimhoudingsclausule conform de geheimhoudingsclausule volgens het MfN (Mediators federatie Nederland).

Artikel 5 Competentie.
1. De mediator verklaart dat haar adviseurs en de adviseurs waar hij mee samenwerkt competent zijn op hun betreffende vakgebieden en de opdrachten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht zullen nemen.

Artikel 6 Klachtenregeling.
1. Alle klachten zullen in behandeling worden genomen conform de klachtenregeling van het MfN (Mediator federatie Nederland).

Artikel 7 Opschorting / Ontbinding.
1. De mediator is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of te ontbinden indien cliënt(en) de verplichtingen uit de opdracht niet of volledig nakomt.
2. Voorts is de mediator bevoegd de mediation te (doen) ontbinden indien omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk van de mediator gevergd kan worden.

Artikel 8 Opzegging.
1. De mediator en cliënt(en) kunnen de opdracht ten alle tijden schriftelijk opzeggen met inachtneming van tenminste één (1) week.
2. Indien de opdracht tussentijds door cliënt(en) wordt opgezegd heeft de mediator recht op een vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade, tenzij de opzegging aan de mediator te wijten is.
3. Indien de opdracht door de mediator tussentijds wordt opgezegd zal de mediator in overleg met cliënt(en) zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij zulks redelijke wijze niet van de mediator gevraagd kan worden.
4. Indien deze overdracht van de nog uit te voeren werkzaamheden voor mediation extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt(en) in rekening gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid.
1. De mediator sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van haar dienstverlening.
2. In voorkomend geval zal de maximale schadeloosstelling aan cliënt(en) niet hoger uitvallen dan het factuurbedrag van de betreffende opdracht, dan wel – en slechts indien van toepassing- tot maximaal het bedrag dat in een voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitgekeerd bovenop de eigen bijdrage.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht.
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen partijen trachten deze In eerste (1e) instantie op te lossen, middels goed onderling overleg, dan wel met behulp van mediation, conform het reglement van het MfN (Mediators federatie Nederland) te Rotterdam zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
(zie www.mediatorsfederatienederland.nl)
Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan een rechter voorleggen.
2. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation zal dat geschil worden beslecht door een bevoegd rechter te Arnhem.
3. Op elke opdracht tussen de mediator en cliënt(en) en alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en/of geschillen is Nederlands recht van toepassing, ook indien cliënt(en) woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Januari 2023