Privacyverklaring van Piek mediation

Via mijn website bied ik allerlei diensten aan. Daarbij kan ik privacygevoelige informatie vragen, ook wel persoonsgegevens genoemd. In enkele gevallen werk ik daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoons-gegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

  • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperk ik tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • jouw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren.
  • Als ik jouw gegevens deel, ik afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • Ik passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.